akashido

 • Aumenta dimensione caratteri
 • Dimensione caratteri predefinita
 • Diminuisci dimensione caratteri

Programma Esami

E-mail Stampa PDF

AKASHIDO SHITO-RYU KARATE DO PALERMO

M°Sascia Pezzino

 • Responsabile Regionale Karate Shito Ryu

 • 5°dan Karate Shito Ryu Fesik

 • Qualifica di Docente Regionale Fesik

 

PROGRAMMA ESAME

5°KYU(CINTURA GIALLA)

 

KIHON-DACHI

HEISOKU-MUSUBI-HEIKO-HACHIJI-NAIFANCHIN-SHIKO-SANCHIN-MOTO-ZENKUTSU

KIHON TZUKI

SONO-BA(SUL POSTO)

SEI KEN TSUKI-TATEKEN TSUKI-URA TSUKI-AGE TSUKI

KIHON UKE

SONO-BA(SUL POSTO)

AGE UKE-YOKO UKE-GHEDAN BARAI-UCHI UKE

KIHON GERI

A GAMBE ALTERNATE (DX/SX )SONO BA (SUL POSTO)

MAE GERI-MAWASHI GERI

 

SHIHO TSUKI IPPONME

 

KATA

PINAN NIDAN

BUNKAI

PINAN NIDAN

 

AKASHIDO SHITO-RYU KARATE DO PALERMO

M°Sascia Pezzino

 • Responsabile Regionale Karate Shito Ryu

 • 5°dan Karate Shito Ryu Fesik

 • Qualifica di Docente Regionale Fesik

PROGRAMMA ESAME

4°KYU(CINTURA ARANCIO)

KIHON-DACHI

HEISOKU-MUSUBI-HEIKO-HACHIJI-NAIFANCHIN-SHIKO-SANCHIN-MOTO-ZENKUTSU-KOKUTSU

KIHON TZUKI

SONO-BA(SUL POSTO)

SEI KEN TSUKI-TATEKEN TSUKI-URA TSUKI-AGE TSUKI-KAGI TSUKI

KIHON UKE

SONO-BA(SUL POSTO)

AGE UKE-YOKO UKE-GHEDAN BARAI-UCHI UKE-SHUTO UKE

KIHON GERI

A GAMBE ALTERNATE (DX/SX )SONO BA (SUL POSTO)

MAE GERI-MAWASHI GERI-SOKUTO GERI-

 

SHIHO TSUKI IPPONME

SHIO TSUKI NIHONME

 

KATA

PINAN NIDAN

PINAN SHODAN

BUNKAI

PINAN NIDAN

PINAN SHODAN

 

 

AKASHIDO SHITO-RYU KARATE DO PALERMO

M°Sascia Pezzino

 • Responsabile Regionale Karate Shito Ryu

 • 5°dan Karate Shito Ryu Fesik

 • Qualifica di Docente RegionaleFesik

PROGRAMMA ESAME

3°KYU(CINTURA VERDE)

 

KIHON-DACHI

HEISOKU-MUSUBI-HEIKO-HACHIJI-NAIFANCHIN-SHIKO-SANCHIN-MOTO-ZENKUTSU-KOKUTSU-NEKOASHI

 

KIHON TZUKI

SONO-BA(SUL POSTO)

SEI KEN TSUKI-TATEKEN TSUKI-URA TSUKI-AGE TSUKI-KAGI TSUKI-FURI TSUKI

KIHON UKE

SONO-BA(SUL POSTO)

AGE UKE-YOKO UKE-GHEDAN BARAI-UCHI UKE-SHUTO UKE-KAKETE UKE

KIHON GERI

A GAMBE ALTERNATE (DX/SX )SONO BA (SUL POSTO)

MAE GERI-MAWASHI GERI-SOKUTO-KANSETSU GERI

SHIHO TSUKI IPPONME

SHIHO TSUKI NIHONME

SHIHO TSUKI SANBONME

KATA

PINAN NIDAN

PINAN SHODAN

PINAN SANDAN

BUNKAI

PINAN NIDAN

PINAN SHODAN

PINAN SANDAN

 

AKASHIDO SHITO-RYU KARATE DO PALERMO

M°Sascia Pezzino

 • Responsabile Regionale Karate Shito Ryu

 • 5°dan Karate Shito Ryu Fesik

 • Qualifica di Docente Regionale Fesik

PROGRAMMA ESAME

2°KYU(CINTURA BLU)

KIHON-DACHI

HEISOKU-MUSUBI-HEIKO-HACHIJI-NAIFANCHIN-SHIKO-SANCHIN-MOTO-ZENKUTSU-KOKUTSU-NEKOASHI-RENOJI-TIIJI

KIHON TZUKI

SONO-BA(SUL POSTO)

SEI KEN TSUKI-TATEKEN TSUKI-URA TSUKI-AGE TSUKI-KAGI TSUKI-FURI TSUKI-MOROTE TSUKI

KIHON UKE

SONO-BA(SUL POSTO)

AGE UKE-YOKO UKE-GHEDAN BARAI-UCHI UKE-SHUTO UKE-KAKETE UKE-SUKUI UKE

KIHON GERI

A GAMBE ALTERNATE (DX/SX )SONO BA (SUL POSTO)

MAE GERI-MAWASHI GERI-SOKUTO-KANSETSU GERI

SHIHO TSUKI IPPONME

SHIHO TSUKI NIHONME

SHIHO TSUKI SANBONME

SHIHO TSUKI SHIONME

KATA

PINAN NIDAN

PINAN SHODAN

PINAN SANDAN

PINAN YONDAN

BUNKAI

PINAN NIDAN

PINAN SHODAN

PINAN SANDAN

PINAN YONDAN

AKASHIDO SHITO-RYU KARATE DO PALERMO

M°Sascia Pezzino

 • Responsabile Regionale Karate Shito Ryu

 • 5°dan Karate Shito Ryu Fesik

 • Qualifica di Docente Regionale Fesik

PROGRAMMA ESAME

1°KYU(CINTURA MARRONE)

KIHON-DACHI

HEISOKU-MUSUBI-HEIKO-HACHIJI-NAIFANCHIN-SHIKO-SANCHIN-MOTO-ZENKUTSU-KOKUTSU-NEKOASHI-RENOJI-TIIJI-SAGIASHI-KOSA-KAKE

KIHON TZUKI

IDO(IN MOVIMENTO)

SEI KEN TSUKI-TATEKEN TSUKI-URA TSUKI-AGE TSUKI-KAGI TSUKI-FURI TSUKI-OI TSUKI-MOROTE TSUKI

KIHON UKE

IDO (IN MOVIMENTO)

AGE UKE-YOKO UKE-GHEDAN BARAI-UCHI UKE-SHUTO UKE-KAKETE UKE-SUKUI UKE-MAWASHI UKE

KIHON GERI

A GAMBE ALTERNATE (DX/SX )SONO BA (SUL POSTO)

MAE GERI-MAWASHI GERI-SOKUTO-KANSETSU GERI-USHIRO GERI

SHIHO TSUKI IPPONME

SHIHO TSUKI NIHONME

SHIHO TSUKI SANBONME

SHIHO TSUKI SHIONME

SHIHO TSUKI GOHONME

KATA

PINAN NIDAN

PINAN SHODAN

PINAN SANDAN

PINAN YONDAN

PINAN GODAN

BUNKAI

5 PINAN

JYU KUMITE

Ultimo aggiornamento Sabato 15 Novembre 2014 08:15